De AKAD principes

De ontwikkeling van de werkwijze Anders Kijken Anders Doen is geïnspireerd door onderstaande theorieën en gedachtengoed:

 Co-creatie

In het proces van co-creatie worden traditionele grenzen doorbroken. Alle partijen (zorg, welzijn, vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven, etc.) zijn in dit proces gelijkwaardig.Co-creatie creëert gelijkwaardigheid. Doordat men gaat samenwerken, ga je over de grenzen van je eigen organisatie heen. Het inzetten van collectieve denkkracht genereert nieuwe oplossingen.

Design Thinking (DT)

is een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe diensten te ontwikkelen. DT werkt vanuit basiswaarden en dromen van diegene waar de innovatie om gaat. DT is in essentie een creatief proces, dat, anders dan analytisch denken, vooral zorgt voor het genereren van goede ideeën. Niet oordelen is erg belangrijk. Dit voorkomt de angst voor het maken van fouten en zorgt ervoor dat iedereen meedoet in het creëren van ideeën en eerste prototypes. Outside the box denken wordt gestimuleerd.

Je leert door te doen

Leren is gedragsverandering en is een voortdurend herhalend proces van doen, bezinnen, denken, beslissen en (weer) doen. Zolang je iets wilt en mogelijkheden ziet, blijf je leren. Wat en hoeveel iemand heeft geleerd blijkt uit het door hem gedemonstreerde gedrag; wat hij doet.
Zowel voor de cliënt als voor de wijkzorg professional geldt dat zij nieuwe oplossingen willen testen door ze uit te proberen. Op basis van een positieve ervaring kan er dan meer van worden gedaan en bij een negatieve ervaring kan worden onderzocht wat beter zou passen.

Waarderend onderzoeken

Je treedt jezelf en je omgeving met een waarderende en onderzoekende houding tegemoet. Je hebt een open waarderende blik. Dan ben je in staat om oog te hebben voor kwaliteiten en voor kansen. Je onderzoekt wat goed gaat, waarom het goed gaat en hoe dat goede verder vergroot en versterkt kan worden. De focus is op mogelijkheden (en niet op fouten en risico’s), dat wordt als inspirerend, uitnodigend en includerend ervaren. Er komt energie en betrokkenheid vrij, er kan meer dan je vooraf dacht!

Oplossingsgericht

Aan oplossingsgericht werken ligt de visie ten grondslag dat ieder mens zowel over eigen verantwoordelijkheid als over eigen krachten en talenten beschikt die hem in staat stellen keuzes te maken in het leven. Cliënten zijn daarbij zelf de deskundigen van hun eigen ervaringen, hun vragen en toekomst perspectief. Hulpverleners zijn enkel procesbegeleiders en (deskundige) passanten. Een goede samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener is daarom essentieel, zodat cliënten, met de bronnen om hen heen, de juiste wegen naar oplossingen kunnen vinden. Bij het bespreken van de casuïstiek is het dan ook altijd belangrijk om aandacht te besteden aan de hulpbronnen, krachten en vaardigheden van de cliënt.


© Anders Kijken Anders Doen